0850 210 6 210

 

ÇETUR ÇELEBİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”) olarak işbu aydınlatma metnini hazırlamadaki amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Şirketimiz tarafından “Müşteri Yetkilisi” olmanız sebebiyle işlenen;

 

 

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”), 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ““Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla (e-posta)  hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (fiziki form, sözlü beyan) işlenmektedir.

 

İşbu kişisel verileriniz;

 

amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süreler boyunca işlenmekte; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak; gerekmesi halinde kanunen yetkili ve/veya Kanunun izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir. Kişisel Verileriniz, başkaca üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

Şirketimiz tarafından “Müşteri Çalışanı” olmanız sebebiyle işlenen;

 

 

kategorilerine ait verileriniz (“Kişisel Veri”), 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla (Arvento sistemi, e-posta)  hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle (fiziki form, sözlü beyan) işlenmektedir.

 

İşbu kişisel verileriniz;

 

amaçlarıyla ve bu amaçların gerektirdiği süreler boyunca işlenmekte; yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak; gerekmesi halinde kanunen yetkili ve/veya Kanunun izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilmektedir. Yukarıda sayılan Kişisel Verilerinizden yalnızca “Kimlik Bilgileri” kategorisi altında yer alan “Ad soya ad” Kişisel Verileriniz, Hukuki Yükümlülük ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Kişisel Verileriniz, burada sayılanlardan başkaca üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin;

 

 

iletebilirsiniz. ŞİRKET’ imizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerinizin, kimliğinizi doğrulayabileceğimiz kimlik bilgilerinizin ve varsa talebinizi destekler belgelerin bulunması, taleplerinizin en sağlıklı şekilde ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılması bakımından önemlidir.